Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – fotowoltaika w piekarni

Uprzejmie informujemy, że Gminna Spółdzielnia “S.Ch.” w Ozorkowie uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na wykonanie zadania:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w miejscowości Ozorków,
ul. Kolejowa 13”

Wartość zadania: 137.997,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 00/100)

Forma dofinansowania: Pożyczka 100% wartości zadania.

Opis zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kWp.

Zakłada się, iż wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości nie mniej niż 45,00 MWh rocznie, co doprowadzi do ograniczenia emisji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2 do atmosfery.

https://www.wfosigw.lodz.pl/