Statut GS Ozorków

05.04.2024

 

 

 

Tekst jednolity Statutu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie

„STATUT

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”

W OZORKOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Spółdzielnia nosi nazwę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ozorków i zwana jest w dalszej części statutu „Spółdzielnią”.
 2. Spółdzielnia może używać skróconej nazwy GS „SCH” Ozorków.
 3. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy sąd.
 4. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Ozorków w województwie łódzkim.

 

 • 2.
 1. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Na obszarze swego działania Spółdzielnia może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

 

 • 3.
 1. Spółdzielnia działa poprzez swoje organy w sposób przewidziany w niniejszym statucie, ustawie – Prawo spółdzielcze i innych ustawach dotyczących spółdzielni.
 2. Na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielnia może być członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni.

 

 • 4.

      Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 • 5.
 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 2. Cały majątek Spółdzielni jest prywatną – grupową własnością jej członków.
 3. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 4. Majątek Spółdzielni może być przeznaczony do podziału między członków Spółdzielni wyłącznie w ramach postępowania likwidacyjnego Spółdzielni według zasad określonych w niniejszym statucie i ustawie – Prawo spółdzielcze.
 • 6.
 1. Statut Spółdzielni obowiązuje wszystkich jej członków.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów.

 

 

 

 • 7.
 1. Spółdzielnia może przystąpić do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpić z nich. Decyzję w tych sprawach podejmuje każdorazowo Zebranie Przedstawicieli.
 2. Spółdzielnia może wraz z innymi organizacjami gospodarczymi podejmować wspólne przedsięwzięcia we wszystkich formach przewidzianych prawem. Spółdzielnia może w szczególności tworzyć i przystępować do spółdzielczych związków gospodarczych, innych spółdzielni, spółek prawa handlowego i innych.

 

 • 8.

      Spółdzielnia może przystąpić do organizacji społecznych oraz występować z nich.

      Decyzje w tych sprawach podejmuje każdorazowo Rada Nadzorcza.

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółdzielni

 

 • 9.

       Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków w ramach

       obowiązujących przepisów prawa.

 • 10.

        Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni zgodnie z Polską Klasyfikacją

        Działalności /PKD/ jest w szczególności:

47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w   wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.73.Z  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z   Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

10.39.Z  Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

46.31.Z  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

47.21.Z  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.34.B  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.38.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach

46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

10.85.Z  Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.71.Z  Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.89.Z  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

10.72.Z  Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

92.00.Z  Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej

43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów

85.32.A  Technika

85.32.B  Zasadnicze szkoły zawodowe

85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

52.10.A  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

47.30.Z  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

49.41.Z  Transport drogowy towarów

81.29.Z  Pozostałe sprzątanie

47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

47.91 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.  

 

 • 11.
 1. Spółdzielnia może prowadzić działalność na rachunek własny, we współpracy z innymi podmiotami, w ramach powiernictwa lub pośrednictwa oraz w innych formach przewidzianych prawem.
 2. Spółdzielnia może obejmować swoją działalnością gospodarczą również inne podmioty gospodarcze i osoby niebędące członkami, jeżeli nie powoduje to pogorszenia obsługi członków.

 

 • 12.
 1. Spółdzielnia może prowadzić działalność oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska w zakresie, na jaki pozawala jej na to sytuacja finansowa. Uchwały w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 2. Spółdzielnia może świadczyć usługi samopomocowe na rzecz członków określone w odrębnym regulaminie funkcjonowania celowego funduszu tworzonego ze środków wniesionych przez członków oraz z nadwyżki bilansowej.

 

Rozdział III

Członkowie Spółdzielni, Ich prawa i obowiązki

 • 13.
 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełna zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób:
 1. pozbawionych praw publicznych,
 2. skazanych za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 1. Członkami Spółdzielni mogą być także osoby prawne, jeżeli prowadzona przez nie działalność nie jest konkurencyjna względem działalności Spółdzielni.

 

 

 • 14.

 

 1. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Deklaracja podpisana przez przystępującego powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce stałego zamieszkania a jeżeli przystępującym jest osoba prawna- jej nazwę, siedzibę, adres, nr rejestru sądowego, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów oraz oświadczenie w sprawach, o których mowa w § 13 ust.2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest wpłacenie wpisowego i udziału zgodnie z wymogami statutu.
 2. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 3. Przystępujący do Spółdzielni staje się jej członkiem z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu. Przyjęcie powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały.
 4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Zarząd pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie odwoławczym przesyła się listem poleconym.
 5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od daty jego wniesienia.
 7. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowanego powiadamia się pisemnie, listem poleconym w terminie dwóch tygodni od dnia jej pojęcia.

 

                                                     § 14a1.   Spadkobierca zmarłego członka Spółdzielni dziedziczy jego udział, jeżeli jest członkiem Spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. 2.    Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba, że podzielą oni udział między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Spółdzielni i dopłacą różnicę brakującą do pełnych udziałów oraz wpisowe.3.   Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w Statucie  

 • 15.
 1. Prawa i obowiązki są równe dla wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni ma prawo:
 3. oceniać działalność i decydować w sprawach Spółdzielni w granicach i w sposób określony w niniejszym statucie,
 4. żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
 5. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Spółdzielni i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
 6. wybierania i odwoływania członków organów Spółdzielni stosownie do postanowień statutu oraz bycia wybieranym do tych organów,
 7. wybierania i bycia wybieranym do organów organizacji, w których zrzeszona jest Spółdzielnia stosownie do postanowień statutów tych organizacji,
 8. korzystać z działalności gospodarczej Spółdzielni z zastosowaniem bonifikat, ulg i innych korzyści ekonomicznych według zasad uchwalanych przez Zebranie Przedstawicieli pod warunkiem posiadania pełnego udziału oraz do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,
 9. otrzymywać informacje o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania Grupy Członkowskiej oraz brać w nich udział,
 10. uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli – jeżeli został wybrany przedstawicielem przez zebranie Grupy Członkowskiej – z prawem głosu. Członek Spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu,
 11. żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli, zebrania Grupy Członkowskiej a także zamieszczania w porządku ich obrad oznaczonych spraw pod warunkiem wystąpienia z tymi żądaniami w terminie i w sposób przez statut określonym,
 12. zaznajamiania się z uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni,
 13. zaznajamianie się z protokołami lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji,
 14. zaznajamiania się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni,
 15. zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli nie naruszałby to prawa tych osób lub nie będzie zachodzić uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa udostępnienia tych umów powinna być wyrażona na piśmie.
 16. przeglądać rejestr członków Spółdzielni,
 17. wskazać w pisemnej deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udział,
 18. żądać w trybie określonym w statucie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
 19. otrzymania na żądanie odpisu obowiązującego statutu Spółdzielni oraz regulaminów,
 20. zaskarżać do sadu uchwały Zebrania Przedstawicieli z powodów i według zasad określonych w niniejszym statucie oraz ustawie – Prawo spółdzielcze,
 21. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej stosownie do uchwał Zebrania Przedstawicieli,
 22. odwoływać się w postępowaniu wewnątrz – spółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminach określonych w statucie oraz być obecnym przy ich rozpatrywaniu,
 23. rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziału, zwrot wkładów, udziału w nadwyżce bilansowej ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne,
 24. odstąpić swój udział innemu członkowi Spółdzielni,
 25. korzystać ze wszystkich form działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię,
 26. zadeklarować i wnieść wkłady finansowe i rzeczowe na własność lub do korzystania z nich przez Spółdzielnię na zasadach określonych w statucie,
 27. wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim wypowiedzeniem i żądać zwrotu udziału i wkładów według zasad i w terminach określonych w statucie,
 28. uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w przypadku jej likwidacji stosownie do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli, statutu i ustawy – Prawo spółdzielcze,
 29. dochodzić na drodze sądowej swych praw w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni zgodnie ze statutem i ustawą Prawo Spółdzielcze.
 30. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
 31. Każdy członek ma jeden głos.

 

 • 16.

Członek Spółdzielni ma obowiązek:

 1. wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udział zgodnie ze statutem,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie i uchwał organów Spółdzielni oraz tajemnicy służbowej i handlowej dotyczącej spraw Spółdzielni,
 3. brania udziału w pracach organów Spółdzielni, do których został wybrany,
 4. dbać o dobro Spółdzielni i ochronę jej mienia,
 5. współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności i efektywności jej działania,
 6. dokonywać w miarę możliwości zakupów towarów i usług w placówkach Spółdzielni oraz zbywać produkty rolne poprzez Spółdzielnię,
 7. uzupełniać udziały do nowej wysokości lub deklarować i wnosić nowe udziały stosownie do uchwał Zebrania Przedstawicieli,
 8. zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

 

 

Rozdział IV

Wystąpienie, wykreślenie i wykluczenie.

 

 

 • 17.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje przez:

 1. wystąpienie ze Spółdzielni,
 2. wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 3. wykluczenie ze Spółdzielni,
 4. śmierć członka.

 

 • 18.
 1. Członek Spółdzielni może w każdym czasie zgłosić wystąpienie ze Spółdzielni za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od daty zgłoszenia wystąpienia. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności powinno być złożone na piśmie. Za datę wystąpienia, czyli ustania członkostwa uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 2. Na wniosek członka Zarząd może skrócić okres wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust.1 do 3 miesięcy, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji płatniczej Spółdzielni.
 3. Pisemne żądanie zwrotu przez członka wniesionego udziału obowiązkowego w Spółdzielni jest równoznaczne z wypowiedzeniem członkostwa.

 

 • 19.
 1. Członek Spółdzielni niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa w Spółdzielni przez wykreślenie go z rejestru członków Spółdzielni.
 2. Przyczynami wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru członków mogą być:
  1. w odniesieniu do osób fizycznych:

a/ utrata lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych,

b/ utrata możliwości wykonywania obowiązków statutowych z innych przyczyn.

 1. w odniesieniu do osób prawnych:

a/ likwidacja lub upadłość,

b/ połączenie z inna osoba prawną.

 1. W przypadku nie wpłacenia przez członka pełnego obowiązkowego udziału w ustalonym terminie Zarząd może – po uprzednim wezwaniu do uregulowania wpłaty na udział – wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wykreślenie tego członka ze Spółdzielni.

 

 • 20.

Członka zmarłego skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

 • 21.
 1. Członek Spółdzielni może być z niej wykluczony w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.
 2. Przyczynami wykluczenia członka ze Spółdzielni mogą być:
  1. prawomocne skazanie za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  2. uchylanie się od obowiązku wniesienia pełnego udziału, zgodnie z obowiązującym statutem,
  3. spowodowanie szkód w majątku Spółdzielni lub działania na jej szkodę,
  4. prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec przedmiotu działania Spółdzielni,
  5. uporczywe nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Spółdzielni.

 

 • 22.
 1. Wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni może dokonać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek członków i innych organów Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ma obowiązek wysłuchać jego wyjaśnień. W tym celu zainteresowany powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie na adres członka wskazany w deklaracji. Nieobecność członka lub niezłożenie przez niego wyjaśnień na piśmie nie jest przeszkodą dla rozpatrzenia wniosku o wykluczeniu lub wykreśleniu, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia go o posiedzeniu.
 3. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka o podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności zawierać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia lub wykreślenia zawarte w statucie.
 4. Zawiadomienia dokonuje się na adres członka wskazany w deklaracji, listem poleconym lub doręczeniem za pokwitowaniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawna doręczenia. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie i terminie odwołania się w sposób określony w statucie oraz o skutkach niezachowania tych wymogów.

4a. Rada Nadzorcza ma prawo w formie uchwały upoważnić Zarząd do zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia wzywającego zainteresowane osoby do zgłoszenia się w Spółdzielni celem określenia sposobu zwrócenia wykluczonym lub wykreślonym członkom lub ich spadkobiercom udziału członkowskiego.

             4b. Wskazany w ogłoszeniu termin stawienia się celem odebrania udziału członkowskiego

                                   stanowi termin rozpoczęcia ewentualnego okresu przedawnienia roszczeń członków

                                   lub ich spadkobierców w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie.

 1. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie do Zgromadzenia Przedstawicieli,
  2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu,
  3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wykluczenie albo wykreślenie członków sprawujących mandat w organach Spółdzielni następuje według tych samych zasad, jakie obowiązują wszystkich członków.

 

Rozdział V

Wpisowe, udziały i wkłady

 

 • 23.
 1. Wpisowe wynosi 2000 zł – słownie: dwa tysiące złotych z zastrzeżeniem opisanym w §23 Pkt. 2 Statutu.
 2. Wpisowe wynosi 200 zł – słownie: dwieście złotych, jeśli w miejsce dotychczasowego członka, który złożył rezygnację do Spółdzielni wpłynął wniosek o przyjęcie na członka Spółdzielni syna, córki, pasierba, pasierbicy, wnuka, wnuczki lub współmałżonka członka Spółdzielni, który złożył rezygnację a udział rezygnującego członka jest przekazany na rzecz nowego członka Spółdzielni.
 1. Wpisowe płatne jest jednorazowo z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej. W razie odmowy przyjęcia do Spółdzielni wpisowe podlega zwrotowi.
 2. Udział wynosi 5000 zł – słownie: pięć tysięcy złotych.
 3. Ostateczny termin uzupełnienia udziału do wysokości 5000 zł ustala się na dzień 31 grudnia 2025 r.
 4. Członek będący osoba fizyczną obowiązany jest zadeklarować i wpłacić 1 (słownie: jeden) udział. Członek będący osobą prawną obowiązany jest zadeklarować i wpłacić 10 (słownie: dziesięć) udziałów. Deklarowanie udziałów następuje przez wypełnienie deklaracji członkowskiej.
 5. Udziały są płatne, co najmniej w 50% przy ich deklarowaniu, reszta zaś najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na członka. W razie odmowy przyjęcia na członka kwota wpłacona na poczet udziału podlega zwrotowi.
 6. W przypadku podwyższenia wartości jednostkowej udziału członek zobowiązany jest dokonać wpłaty uzupełniającej do pełnego udziału w terminie ustalonym każdorazowo przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
 7. Jeżeli zadeklarowany przez członka udział nie został w pełni wniesiony kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego udziałów.

 

 

 

 

 • 24.

/ skreślony/

 

 • 25.

Członkowie uczestniczą w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.

 

 • 26.

Udziały członków mogą być oprocentowane proporcjonalnie do czasu pozostawania ich w dyspozycji Spółdzielni ze środków pochodzących z podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni. Wysokość oprocentowania ustala każdorazowo Zebranie Przedstawicieli.

 

 • 27.
 1. W razie wystąpienia, wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni rozliczenie z nim z tytułu udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, o ile udziały jego nie zostały przeznaczone na pokrycie strat w Spółdzielni.
 2. /skreślony/
 3. /skreślony/
 4. /skreślony/
 5. /skreślony/
 6. Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów i udziału w nadwyżce bilansowej ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. Roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.
 7. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej miedzy członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
 8. / skreślony/

 

 • 28.
 1. Członek może wnieść wkład pieniężny w minimalnej wysokości 2000 złotych.
 2. Ustala się minimalny okres korzystania przez Spółdzielnię z wkładu pieniężnego na okres jednego kwartału.
 3. Członek deklaruje wniesienie wkładu pieniężnego z podaniem jego wysokości, terminu wniesienia i czasu korzystania przez Spółdzielnię poprzez wypełnienie deklaracji. Przyjęcie deklaracji winno być potwierdzone podpisami członków Zarządu lub osób upoważnionych przez Zarząd.
 4. Wpłata wkładu pieniężnego następuje w terminie określonym w deklaracji, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia deklaracji wkładu przez Zarząd.
 5. /skreślony/
 6. Spółdzielnia ma obowiązek zwrotu wkładu pieniężnego po upływie terminu korzystania, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty upływu terminu korzystania, chyba, że członek zadeklaruje przedłużenie okresu korzystania z wkładu przez Spółdzielnię. Wtedy automatycznie przedłuża się umowę na kolejne kwartały.
 7. Wkłady pieniężne są oprocentowane proporcjonalnie do czasu pozostawania w obrocie. Wysokość oprocentowania wkładów w skali rocznej jest nie niższa niż stopa redyskonta weksli ustalana przez NBP. Oprocentowanie wkładu może ulec zmianie w czasie trwania umowy wkładu. O zmianie oprocentowania wkładu Zarząd informuje pisemnie członków posiadających wkłady w Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem zmiany oprocentowania. Jeśli członek posiadający wkład nie zgłosi pisemnie braku zgody na zmianę oprocentowania umowa wkładu jest kontynuowana ze zmienionym oprocentowaniem.
 8. Naliczenie odsetek od wkładów pieniężnych następuje na koniec każdego kwartału. Należne odsetki zostają zaliczone na powiększenie wkładu pieniężnego członka a ich wypłata następuje wraz ze zwrotem wkładu po rozwiązaniu umowy.
 9. Członek może wypowiedzieć wkład przed upływem terminu korzystania z niego przez Spółdzielnię, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Organy Spółdzielni

 • 29.

Organami Spółdzielni są:

 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Zebranie Grup Członkowskich.

 

 • 30.
 1. Zebranie Przedstawicieli składa się, z 35 przedstawicieli członków Spółdzielni wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich na okres 4 lat.
 2. Liczbę przedstawicieli do wyboru przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich określa każdorazowo uchwałą Rada Nadzorcza, proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni przy zachowaniu zasady, że każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera, co najmniej jednego przedstawiciela.
 3. Mandat przedstawiciela wygasa:
  • po upływie okresu, na jaki go udzielono, wygaśnięcie mandatu następuje w dniu poprzedzającym odbycie Zebrania Przedstawicieli zwołanego w trybie §34 ust. 1 statutu,
  • z chwila odwołania przedstawiciela przed upływem kadencji przez Zebranie Grupy Członkowskiej,
  • z dniem zrzeczenia się mandatu,
  • z dniem utraty członkostwa w Spółdzielni.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela reprezentującego dany rejon Zebrania Grupy Członkowskiej z powodów, o których mowa w ust. 3 i 4 mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który w danym rejonie Zebrania Grupy Członkowskiej uzyskał w ostatnich wyborach przedstawicieli największą liczbę głosów, ale nie został wybrany na przedstawiciela z braku miejsca. O objęciu mandatu członek powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą. Jeżeli zainteresowany nie wyraża zgody na objęcie mandatu lub utracił członkostwo w Spółdzielni i nie ma innego członka z kolejną liczbą głosów otrzymaną w trakcie wyborów przedstawicieli przez Zebranie Grupy Członkowskiej, który mógłby to uczynić, wówczas Zarząd powinien zwołać Zebranie Grupy Członkowskiej w celu dokonania uzupełniającego wyboru przedstawicieli na okres do końca bieżącej kadencji.

 

 

 • 31.
 1. Członkami organów Spółdzielni mogą być tylko jej członkowie lub pełnomocnicy osób prawnych będących członkami Spółdzielni.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka tych organów następuje także w głosowaniu tajnym.

 

 • 32.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla pojęcia uchwały przez organy Spółdzielni wymienione w § 29 uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 

 

 1. Zebranie Przedstawicieli

 

 • 33.
 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczą z prawem głosu przedstawiciele członków Spółdzielni wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich. Przedstawiciele uczestniczą w Zebraniu tylko osobiście i nie mogą być zastępowani przez inne osoby. Osoba prawna, będąca członkiem Spółdzielni bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
 3. Każdy przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli ma jeden głos.
 4. W Zebraniu Przedstawicieli mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej niebędący przedstawicielami, Zarządu Spółdzielni oraz przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. W Zebraniu Przedstawicieli mogą także uczestniczyć inni członkowie Spółdzielni niebędący przedstawicielami bez prawa głosu.

 

 • 34.
 1. Zebranie Przedstawicieli – zwyczajne odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Zarząd może ponadto zwołać Zebranie Przedstawicieli – nadzwyczajne, w każdym czasie z ważnych powodów.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia przedstawicieli członków listami poleconymi, które powinny być wysłane najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zebrania a ogół członków przez wywieszenie ogłoszeń w placówkach Spółdzielni i jej siedzibie.
 4. Członek Spółdzielni uczestniczący w obradach Zebrania Przedstawicieli ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

 • 35.
 1. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie Przedstawicieli – nadzwyczajne także na żądanie:
  • Rady Nadzorczej,
  • 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  • Zebrań Grup Członkowskich obejmujących swym zasięgiem, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.
 2. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego odbycia.
 3. W wypadkach wskazanych w ust. 1 Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 4. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również żądać zamieszczania oznaczonych spraw na porządku jego obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie najpóźniej na trzy tygodnie przed jego odbyciem.

 

 

 

 • 36.
 1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku odwołania członków Zarządu, którym Zebranie Przedstawicieli nie udzieliło absolutorium.
 2. Uchwały podejmowane są przy obecności, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu Spółdzielni, które podejmowane są przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że ustawa Prawo Spółdzielcze lub statut określają wyższe wymagania. Głosowanie jawne może być zastąpione tajnym na żądanie większości obecnych.

 

 • 37.
 1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Prawo zaskarżenia uchwały Zebrania Przedstawicieli do sądu przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni i jej Zarządowi. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie temu członkowi.
 5. Terminy i inne warunki związane z zaskarżaniem uchwał Zebrania Przedstawicieli określa ustawa Prawo Spółdzielcze. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

 • 38.
 1. Do uprawnień Zebrania Przedstawicieli należy:
  • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i oświatowo-wychowawczej z uwzględnieniem wniosków członków i organów Spółdzielni,
  • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych w tym sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu w tych sprawach, udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
  • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie,
  • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do związków gospodarczych, spółdzielni, spółek i innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
  • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału, likwidacji oraz upadłości Spółdzielni,
  • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona według zasad określonych w statucie związku,
  • wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,
  • wybór likwidatora Spółdzielni,
  • uchwalanie zasad korzystania przez członków z działalności gospodarczej Spółdzielni z zastosowaniem bonifikat, ulg i innych korzyści ekonomicznych,
  • podejmowanie w przypadkach uzasadnionych trudna sytuacją finansowa Spółdzielni uchwał w sprawie zawieszenia na czas ściśle określony wypłat udziałów przeniesionych z funduszu zasobowego na udziałowy (waloryzacji),
  • podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pracy w tym organie,
  • uchwalanie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
  • podejmowanie uchwał w sprawach odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu w przypadku wyrządzenia szkody Spółdzielni.

 

 1. Inne sprawy nieuregulowane statutem a związane ze zwoływaniem, sposobem i warunkami obradowania oraz podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli określa regulamin uchwalony przez ten organ.

 

 1. Rada Nadzorcza

 

 • 39.
  1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
  2. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres 4 lat. W skład Rady Nadzorczej mogą być wybierani pracownicy Spółdzielni będący jej członkami.
  3. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno, największą liczbę głosów.
  4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie Przedstawicieli większością, co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.
  5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 • z dniem odwołania przez Zebranie Przedstawicieli przed upływem kadencji,
 • z dniem utraty członkostwa,
 • z dniem zrzeczenia się mandatu,
 • po upływie kadencji, wygaśnięcie mandatu następuje z chwila wyboru nowej Rady nadzorczej.
  1. W miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy utracili mandaty z powodów, o których mowa w ust.5 pkt. 2 i 3 najbliższe Zebranie Przedstawicieli powinno dokonać wyborów uzupełniających na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
  2. Członkowi Rady Nadzorczej będącemu pracownikiem Spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

 • 40.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej w szczególności należy:

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej Spółdzielni,
 • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  1. badanie okresowych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  3. przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 • podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 • zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli Spółdzielni, w tym lustracji i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji całości lub części działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie zażaleń w przypadkach określonych w statucie,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni,
 • określenie rejonizacji Zebrań Grup Członkowskich do wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 • dokonywanie okresowej analizy i oceny poniesionych strat oraz podejmowanie decyzji w sprawie ich zatwierdzenia,
 • uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej naruszających zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia i wykluczenia członków w przypadkach przewidzianych w statucie,
 • rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków i członków Spółdzielni w sprawach określonych w statucie.
 • wybór osób reprezentujących Spółdzielnię w organach spółdzielni osób prawnych, spółek oraz organizacji, do których należy Spółdzielnia.

 

 

 • 41.
 1. W celu sprawniejszego wykonywania zadań przez Radę Nadzorczą z jej składu może być wybrane Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący Komisji.
 2. Prezydium organizuje prace Rady Nadzorczej a w szczególności:
  • rozpatruje wstępnie projekty planów i inne materiały, które przedstawia następnie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
  • ustala projekty planów pracy Rady Nadzorczej oraz projekty sprawozdań z jej pracy,
  • wykonując uchwały Rady Nadzorczej, oraz działając z jej upoważnienia zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z członkami Zarządu, określa ich wynagrodzenia i premie oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy z członkami Zarządu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni zachowując tajemnicę służbową.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca. Posiedzenie powinno być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu lub 1/3 członków Rady Nadzorczej.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości jej członków w terminie 7 dni. Sposób zawiadomienia określa regulamin pracy Rady Nadzorczej.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej i przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje dwóch członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu w tym przewodniczący obrad.
 8. W celu sprawniejszego wykonywania zadań Rada Nadzorcza ze swego grona powołuje Komisje:
  • Rewizyjną,
  • Obrotu Rolnego
  • Handlu i Produkcji .
 9. Każda Komisja składa się, z co najmniej trzech osób.
 10. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin pracy przez nią uchwalony.

 

 1. Zarząd

 

 • 42.
 1. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i członka Zarządu wybranych przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.
 3. Kandydaci na członków Zarządu powinni posiadać, co najmniej średnie wykształcenie. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.
 4. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali większość głosów nie mniej jednak niż połowę ogólnej liczby głosów ważnie oddanych.
 5. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania.
 6. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę zakres i warunki wykonywania obowiązków, jak również sposób wynagradzania określa Rada Nadzorcza.

 

 • 43.
 1. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu Spółdzielni w każdym czasie większością, co najmniej 2/3 głosów ważnie oddanych.
 2. Odwołanie jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie lub z dniem określonym w uchwale o odwołaniu.
 3. Zawiadomienie o uchwale odwołującej członka Zarządu Rada Nadzorcza obowiązana jest przekazać zainteresowanemu na piśmie wraz z jej uzasadnieniem w ciągu siedmiu dni od jej podjęcia.
 4. Jeżeli przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie odwołania członka Zarządu naruszono przepisy statutu a w szczególności: odwołania dokonano w głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie odwołania nie uzyskała wymaganej liczby głosów, na posiedzeniu organu, który odwołał członka Zarządu nie było wymaganego quorum – zainteresowanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo złożenia zażalenia do Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania. Złożenie zażalenia nie wstrzymuje odwołania. Rada Nadzorcza rozpatruje zażalenie na swym najbliższym posiedzeniu. Rada Nadzorcza może zmienić swoją poprzednią uchwałę w sprawie odwołania lub utrzymać ja w mocy z zachowaniem wymogów statutu. Zainteresowanemu przysługuje prawo zawiadomienia sądu rejestrowego o naruszeniu przepisów statutu w tym zakresie.
 5. Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Radę Nadzorczą o uchwale Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Podanie w zawiadomieniu, jako powodu odwołania – nie udzielenie absolutorium uznaje się za wystarczające.
 6. Rozwiązania stosunku pracy lub zmianę warunków płacy i pracy wobec członka Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza.
 7. Odwołanie członka Zarządu nie narusza uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. Rozwiązania umowy o pracę lub zmiany warunków płacy i pracy wobec odwołanego byłego członka Zarządu może dokonać Zarząd Spółdzielni.

 

 • 44.
 1. Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Spółdzielni, niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze lub w statucie na rzecz innych organów Spółdzielni.
 2. Zarząd w szczególności:
  • opracowuje projekty planów gospodarczo – finansowych, działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej Spółdzielni i zapewnia ich realizację,
  • sporządza sprawozdania z działalności Spółdzielni w tym sprawozdania finansowe oraz przedkłada je Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli,
  • przygotowuje wnioski i projekty uchwał dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej w sprawach zastrzeżonych dla tych organów,
  • nabywa i zbywa w granicach umocowania oraz obowiązujących przepisów środki trwałe,
  • zawiera umowy dzierżawy, najmu i inne oraz umowy w zakresie inwestycji i remontów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów,
  • zaciąga pożyczki i inne zobowiązania majątkowe w granicach umocowania i obowiązujących przepisów,
  • przyjmuje członków do Spółdzielni, zwołuje Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrania Grup Członkowskich, realizuje uchwały organów Spółdzielni, do których wykonania został zobowiązany, rozpatruje wnioski członków Zebrań Grup Członkowskich jak również rozpatruje skargi i wnioski ludności związane z działalnością Spółdzielni,
  • decyduje w sprawach pracowniczych – przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania,
  • zapewnia sprawną obsługę organizacyjną i techniczną wszystkich organów Spółdzielni,
  • prowadzi rejestr członków Spółdzielni,
  • podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub w statucie dla innych organów Spółdzielni.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Oświadczenie składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 4. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do:
  • dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki,
  • dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 • 45.
 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, sposób i warunki podejmowania uchwał określa regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

 1. Zebrania Grup Członkowskich

 

 • 46.
 1. Zebrania Grup Członkowskich są organami Spółdzielni w sytuacji, gdy liczba jej członków osiąga, co najmniej 100 członków.
 2. Podziału członków na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza ze względu na miejsce zamieszkania członków. Grupa Członkowska powinna liczyć, co najmniej 10 członków.
 3. Członek może uczestniczyć tylko w zebraniu jednej Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.

 

 • 47.
 1. Zebrania Grup Członkowskich są zwoływane przez Zarząd raz w roku przed Zebraniem Przedstawicieli a ponadto na każdorazowe żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.
 2. O czasie, miejscu, porządku i terminach obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członków, co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszeń w placówkach Spółdzielni w rejonie zebrania lub w sposób zgodny z miejscowymi zwyczajami. Jeżeli w porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej przewidziany jest wybór lub odwołanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, zawiadomienie o zebraniu powinno być wysłane do każdego członka listem poleconym lub doręczone za pokwitowaniem.

 

 • 48.
 1. Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
  • wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółdzielni w tym z realizacji wniosków Zebrania Grupy Członkowskiej,
  • rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach,
  • wyrażanie opinii i zgłaszanie do Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu – według właściwości tych organów – wniosków w sprawach Spółdzielni a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.
 2. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej są ważne, jeżeli zebranie zwołane zostało zgodnie ze statutem i uczestniczy w nim, co najmniej 3 członków.
 3. Wybór (i odwołanie) przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Za wybranych na przedstawicieli, w ramach liczby ustalonej przez Radę Nadzorczą uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 4. Z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.
 5. Szczegółowy tryb obradowania określa regulamin uchwalony przez Zebranie Grupy Członkowskiej.

 

 1. Przepisy wspólne dla organów Spółdzielni

 

 

 • 49.
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć, jako właściciele, akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni w rejonie jej działania z wyjątkiem przypadków posiadania akcji firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji określonego w ust. 3 Rada Nadzorcza na najbliższym swym posiedzeniu nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zakazu powinna podjąć uchwałę o odwołaniu tego członka ze składu Zarządu.
 6. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji określonego w ust. 3 przez członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powinna podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu obowiązków. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu zakazu przez członka Rady Nadzorczej. Najbliższe Zgromadzenie Przedstawicieli rozstrzyga o uchwaleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 

 • 50.
 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące:
  • kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni,
  • pełnomocnicy Zarządu,
  • kierownicy jednostek organizacyjnych Spółdzielni.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą również wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu i kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej w drugim stopniu linii bocznej.

 

 

 • 51.

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

 

Rozdział VII

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

 

 

 • 52.
 1. Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy sporne pomiędzy członkiem a Spółdzielnią powstałe w wyniku uchwał Rady Nadzorczej lub Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 członkowi służy odwołanie od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej a od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli.
 3. Odwołanie przysługuje tylko do jednej instancji. Od uchwały Zebrania Przedstawicieli nie przysługuje odwołanie w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego.
 4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 2 tygodni. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w statucie.
 5. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu. W przypadku wniesienia odwołania do Zebrania Przedstawicieli termin jego rozpatrzenia nie może być dłuższy niż rok od dnia wniesienia odwołania.
 6. Odwołujący się ma prawo być obecny na obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu tego odwołania i je popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na trzy tygodnie przed tym terminem.

 

 • 53.
 1. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
 2. Wniesienie odwołania do organu odwoławczego powoduje zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien odwołanie rozpatrzyć.
 3. W wypadku wniesienia przez członka odwołania od uchwały w postępowaniu wewnatrzspółdzielczym i zaskarżenia tej uchwały w postępowaniu sadowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze w tej sprawie ulega umorzeniu.

 

Rozdział VIII

Łączenie, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni

 

 

 • 54.
 1. Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną Spółdzielnią na podstawie uchwał Zebrań Przedstawicieli (Walnych Zgromadzeń) łączących się Spółdzielni powziętych większością, co najmniej 2/3 głosów.
 2. W sprawach dotyczących łączenia się Spółdzielni mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

 

 • 55.
 1. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej zwykłą większością głosów w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa Spółdzielnia.
 2. W sprawach dotyczących podziału Spółdzielni mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.

 

 • 56.
 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:
  • wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej 10 (dotyczy osób fizycznych), jeżeli Spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości,
  • wskutek zgodnych uchwał Zebrań Przedstawicieli zapadłych większością, co najmniej 3/4 głosów na dwóch, kolejno po sobie następujących Zebraniach Przedstawicieli w odstępie, co najmniej dwóch tygodni.
 2. Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie ust.1 pkt. 2 może przed upływem roku od dnia podjęcia drugiej uchwały Zebrania Przedstawicieli o likwidacji przywrócić swoją działalność na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością, co najmniej 3/4 głosów.
 3. Likwidatorami Spółdzielni mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub osoby wybrane przez Zebranie Przedstawicieli, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Likwidator może być członkiem Spółdzielni. Likwidatorem może być także osoba prawna.
 4. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności likwidacyjnych zawiera Rada Nadzorcza.
 5. Likwidator może być odwołany w każdej chwili przez organ, który go wyznaczył. Ponadto likwidatora może odwołać z ważnych przyczyn związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 6. W pozostałych sprawach dotyczących likwidacji Spółdzielni maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze.

 

 • 57.
 1. Jeżeli według sprawozdania finansowego Spółdzielni ogólna wartość jej majątku nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Zebranie Przedstawicieli i zamieścić w porządku obrad sprawę dalszego istnienia Spółdzielni. Zebranie Przedstawicieli może pojąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
 2. W razie podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli uchwały o postawieniu Spółdzielni w stan upadłości, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.
 3. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielni będącej w stanie likwidacji obowiązany jest wystąpić likwidator niezwłocznie po stwierdzeniu niewypłacalności Spółdzielni.

 

Rozdział IX

Gospodarka Spółdzielni

 

 • 58.
 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, uwzględniając interesy członków Spółdzielni.
 2. Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

 

 • 59.
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Z końcem roku Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe i rachunek wyników oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni i przedkłada je Radzie Nadzorczej najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 3. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu wykłada się w lokalu Spółdzielni, co najmniej na czternaście dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nimi.

 

 • 60.
 1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową.
 2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
 3. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli.

 

 • 61.
 1. Nadwyżka bilansowa lub jej część może być przeznaczona do podziału między członków następująco:
  • w formie oprocentowania udziałów. W podziale tym uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów,
  • w formie dywidendy przeznaczonej na podniesienie udziału,
  • w formie dywidendy przeznaczonej do wypłaty dla członka,
 2. Uchwały w tych sprawach podejmuje Zebranie Przedstawicieli.
 3. Zgromadzenie Przedstawicieli może również przeznaczyć część nadwyżki bilansowej na utworzenie i zasilenie funduszów celowych Spółdzielni, na premie i nagrody dla pracowników, na działalność społeczną i oświatowo – kulturalną.

 

 • 62.
 1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
  • fundusz udziałowy powstający z wpłat członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
  • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 2. Spółdzielnia może tworzyć również zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz może tworzyć inne fundusze własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 • 63.

Oprocentowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do Spółdzielni przez członków na podstawie niniejszego statutu stanowi koszt uzyskania przychodów Spółdzielni.

 

 

 • 64.

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 • 65.
 1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego. W razie wyczerpania funduszu zasobowego straty bilansowe pokrywa się z funduszu udziałowego i innych funduszy celowych (z wyjątkiem funduszu Świadczeń socjalnych).
 2. Gdyby fundusze własne nie wystarczały na pokrycie strat Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut.

       

 • 66.

Spółdzielnia może wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania układowego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozdział X

Lustracja Spółdzielni

 

 

 • 67.
 1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata ( a w okresie pozostawania w likwidacji – corocznie) poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości swojego działania.
 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni.
 3. Lustrację przeprowadzają związki rewizyjne lub Krajowa Rada Spółdzielcza, stosownie do postanowień ustawy Prawo spółdzielcze.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
 5. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
 6. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli.
 7. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Zebraniu Przedstawicieli informację o realizacji wniosków polustracyjnych.
 8. Zarząd jest obowiązany na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół lustracji oraz wnioski polustracyjne i informację o ich realizacji.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

 • 68.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.”

                                                         

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia