Strona główna    ::    Kontakt    ::    Napisz do nas    ::    gs@gs-ozorkow.pl                         
LOGOWANIE
Nick:
Haslo:
 
Rejestracja


Hurtownia warzyw i owoców


Hurtownia Warzyw i Owoców Gminnej Spó?dzielni ?S.Ch.? w Ozorkowie
ul. Prosta 1, 95-035 Ozorków, tel./fax (042) 718 17 11
e-mail:
warzywa@gs-ozorkow.pl

Godziny pracy Hurtowni Warzyw i Owoców: 6.00 ? 14.00

Kierownik Magazynu Warzyw:
- Dawid Kurpi?ski - 42/718-17-11

- Posiadamy dwie linie do pakowania warzyw
- Najwy?szej jako?ci warzywa i owoce
- Ca?oroczne zaopatrzenie
- Szeroki asortyment ??cznie z produktami sezonowymi.
- Warzywa i ziemniaki pakowane w opakowania jednostkowe przystosowane do sprzeda?y samoobs?ugowej.
- Wielko?? paczek dostosowujemy do wymaga? klienta od 0,5 do 5 kg.
- Ziemniaki przed pakowaniem s? szczotkowane i selekcjonowane,
- Wszystkie jab?ka pakowane w estetyczne kartony z nazwami odmian,
- Ziemniaki s? znakowane numerem IORiN oraz numerem powiatu pochodzenia,
- Cebula kalibrowana na dwie wielko?ci 35/50 mmm oraz 50+,
- Elektroniczna wymiana dokumentów
- Stosujemy kody kreskowe EAN 13
- Stosujemy zasady Dobrych Praktyk oraz HACCP


Hurtownia Warzyw i Owoców
oferuje us?ugi pakowania oraz przepakowywania
w siatki: 1;2;2,5;5 kg.
Wi?cej informacji pod nr tel. 042/718-17-11

Asortyment Hurtowni Warzyw i Owoców

I. Informacje o warunkach przygotowania i przechowania warzyw i owoców w Gminnej Spó?dzielni ?Samopomoc Ch?opska ? w Ozorkowie

Magazyn Owoców i Warzyw G.S. Ozorków ma powierzchni? ok. 500 m kw. co pozwala zgromadzi? jednorazowo do 150 ton ziemniaków, warzyw i owoców. Budynek posiada ramp? za?adunkow? o d?ugo?ci ok. 50 mb pozwalaj?c? na sprawny za?adunek paletyzowanego towaru.

W ramach powierzchni magazynowej dysponujemy wyposa?on? w agregaty ch?odni? pozwalaj?c? utrzymywa? w ?wie?o?ci owoce mi?kkie oraz warzywa li?ciowe i delikatne.
Ca?a powierzchnia magazynowa jest dogrzewana w okresach niskich temperatur co gwarantuje utrzymanie jako?ci towaru i ci?g?o?ci handlu.
Pomieszczenia biurowe oraz ?rodki ??czno?ci zwi?zane z prowadzeniem handlu znajduj? si? w obr?bie budynku magazynowego co gwarantuje sprawny przep?yw informacji.

II. Techniczne wyposa?enie magazynu.

Magazyn owoców i warzyw GS Ozorków dysponuje nast?puj?cym wyposa?eniem:

szczotkarka do ziemniaków i warzyw,
stó? selekcyjny z rolkami,
podajniki ta?mowe,
dwie automatyczne wagi wielog?owicowe z komputerowym doborem porcji towaru,
automatyczny klipery zamykaj?ce w r?kaw siatkowy z metkowaniem,
stó? obrotowy do owijania palet siatk? lub foli? rozci?gliw?,
wózek wid?owy do za?adunku towaru.
Wydajno?? pakowania ziemniaków i warzyw w opakowania jednostkowe wynosi:

  • 4000 kg/h dla paczek a 0,5-1 kg,
  • 2000 kg/h dla paczek a 2,5 kg,
  • 1500 kg/h dla paczek a 5 kg.

III. Wspó?praca z dostawcami.

Zaplecze produkcyjne dla prowadzonego przez nas skupu stanowi teren gminy Ozorków oraz s?siaduj?cych gmin: ??czyca, Góra ?w. Ma?gorzaty, Grabów, Pi?tek ,Daszyna, Dalików i Podd?bice.
Obj?ty wspó?prac? teren stanowi tradycyjny rejon produkcji warzywniczej o wysokiej jako?ci. Asortyment skupowanych warzyw obejmuje ca?? produkcj? warzyw gruntowych rozszerzon? o produkty spod os?on (folia,Agryl). Spó?dzielnia dysponuje równie? w okresie marzec-pa?dziernik warzywami z produkcji szklarniowej z gospodarstw prowadz?cych uprawy w pod?o?ach tradycyjnych oraz z upraw na nowoczesnych pod?o?ach inertnych (pomidor, ogórek).
W zakresie dostaw ziemniaków korzystamy z bliskiego s?siedztwa z dawnym województwem sieradzkim (gminy Dalików i Podd?bice) gdzie prowadzi si? na du?ych powierzchniach upraw? ziemniaków bardzo wczesnych , przykrywanych foli? i Agrylem oraz ziemniaków do przechowania.
Zaopatrzenie w owoce sezonowe realizujemy u dostawców z terenu gminy Ozorków gdzie znajduje si? znaczna ilo?? sadów. Wspó?pracujemy m.in. z producentami przed?u?aj?cymi poda? owoców mi?kkich poprzez przechowywanie w ch?odniach z kontrolowan? atmosfer?. W asortymencie oferowanych jab?ek dysponujemy pe?n? gam? nowoczesnych odmian z intensywnych sadów i profesjonalnych przechowalni. Ci?g?o?? dostaw towaru gwarantuje nam wspó?praca z grup? producenck? sadowników z rejonu Rogowa.

Z najlepszymi dostawcami zawarli?my Umowy Sta?ych Dostaw gwarantuj?ce nam zaopatrzenie w szeroki asortyment dobrych jako?ciowo warzyw.
Dla utrzymania wysokiego poziomu jako?ciowego produkcji wspó?pracujemy z O?rodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz zachodnimi firmami nasiennymi wspó?organizuj?c szkolenia dla naszych dostawców. Rozpocz?li?my wdra?anie dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwach wspó?pracuj?cych z hurtowni?.

Dla zabezpieczenia najwy?szej jako?ci zdrowotnej oferowanych warzyw i owoców prowadzimy monitoring zawarto?ci azotanów w produktach przy pomocy ?ódzkiego Centrum Jako?ci (Gospodarstwo Pomocnicze I.J.H.A.R.S.).

27 lutego 2009 r. Kapitu?a Wojewódzka nominowa?a GS Ozorków
do tytu?u POLSKI PRODUCENT ?YWNO?CI 2009
za produkt W?OSZCZYZNA CEDROWICKA.

Ka?da edycja tego konkursu ma za zadanie promowanie regionalnych producentów ?ywno?ci, produkuj?cych dobr?, tani? i cenion? przez klientów ?ywno??, produkowan? na polskich komponentach i w oparciu o polski kapita?.

Mieszanka warzyw zwana "W?oszczyzn? Cedrowick?" jest gotowym zestawem warzyw pozwalaj?cym doceni? walory smakowe i aromat warzyw z Cedrowic.designed by WEBProjekt