Strona g³ówna    ::    Kontakt    ::    Napisz do nas    ::    gs@gs-ozorkow.pl                         
LOGOWANIE
Nick:
Haslo:
 
Rejestracja


Reklamacje


REGULAMIN

REKLAMACJI

Gminnej Spó?dzielni

?Samopomoc Ch?opska?

w Ozorkowie

Z dnia 2012.02.28

 


REGULAMIN

OBS?UGIWANIA I DOKUMENTOWANIA REKLAMACJI

w Gminnej Spó?dzielni

?Samopomoc Ch?opska? w Ozorkowie

 

I. Przepisy wst?pne.

 

1. Regulamin Obs?ugiwania i Dokumentowania Reklamacji zwany dalej "Regulaminem" tworzy si? na podstawie przepisów:

?         Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.),

?         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (wyci?g, Dz. U Nr 16, poz. 93 ze zm.) ,

?         Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.) ,

?         Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

 

2. Regulamin s?u?y uregulowaniu zasad post?powania pracowników GS Ozorków podczas przyjmowania, obs?ugi oraz dokumentowania reklamacji.

3. Celem wdro?enia i stosowania Regulaminu jest zapewnienie klientom GS Ozorków zgodnych z prawem i dobrymi praktykami procedur zg?aszania i obs?ugi reklamacji.

 

II. Definicja reklamacji.

 

Jako reklamacj? nale?y traktowa? ka?de zg?oszenie przez klienta indywidualnego lub instytucjonalnego niezadowolenia z dostarczonego przez GS Ozorków klientowi wyrobu, towaru lub us?ugi b?d? niezadowolenia ze sposobu w jaki zosta? obs?u?ony.

 

III. Sposoby zg?aszania reklamacji.

 

1.   Klient ma prawo zg?oszenia reklamacji do GS Ozorków w nast?puj?cy sposób:

1.1.      osobi?cie,

1.2.      telefonicznie,

1.3.      FAX-em,

1.4.      pisemnie,

1.5.      przez Internet.

2.   Klient ma prawo zg?oszenia reklamacji w dowolnej placówce handlowej, produkcyjnej lub w administracji Spó?dzielni.

3.   Za po?rednictwem Internetu klient ma prawo zg?oszenia reklamacji przy pomocy dowolnej skrzynki poczty elektronicznej  GS Ozorków oraz formularza ?Napisz do nas? umieszczonego na stronie internetowej: www.gs-ozorkow.pl

4.   Dla usprawnienia obs?ugi reklamacji tworzy si? specjaln? skrzynk? poczty elektronicznej o adresie: reklamacja@gs-ozorkow.pl

 

IV. Zasady rejestrowania reklamacji.

 

1. Klient ma prawo zg?oszenia reklamacji do dowolnego pracownika GS Ozorków niezale?nie od tego czego reklamacja dotyczy.

2. Ka?dy pracownik GS Ozorków, któremu zg?oszono reklamacj? ma obowi?zek przyj?cia od klienta reklamacji i potwierdzenia tego faktu podpisem je?li klient tego wymaga.

3. Ka?dy pracownik GS Ozorków, który przyj?? od klienta reklamacj? niezale?nie od formy jej przekazania ma obowi?zek poinformowania o tym fakcie kierownika swojej placówki nie pó?niej ni? w ci?gu 24 godzin od wyst?pienia tego zdarzenia.

4. Kierownik placówki, któremu zg?oszono fakt wyst?pienia reklamacji ma obowi?zek wst?pnej oceny sposobu post?powania z reklamacj? oraz zarejestrowania reklamacji w Rejestrze Reklamacji placówki niezale?nie od tego czy reklamacja dotyczy jego placówki czy jakiejkolwiek innej komórki Spó?dzielni.

5. W przypadku stwierdzenia przez kierownika placówki, ?e reklamacja nie dotyczy bezpo?rednio jego dzia?alno?ci, reklamacja powinna zosta? przekazana do w?a?ciwej placówki lub w przypadku trudno?ci z ustaleniem osoby odpowiedzialnej do Sekretariatu Spó?dzielni.

6. W przypadku stwierdzenia przez kierownika placówki, ?e reklamacja dotyczy zakresu jego dzia?alno?ci kierownik niezw?ocznie podejmuje dzia?ania zwi?zane z rozpatrzeniem i obs?ug? reklamacji oraz informuje o zg?oszonej reklamacji Kierownika Dzia?u, któremu podlega.

7. Ustala si? nast?puj?cy wzór zapisów w Rejestrze Reklamacji:

 

REJESTR REKLAMACJI GS ?S.CH.? w Ozorkowie

 

Nazwa placówki:??????????????????????????????????

 

Miejsce przechowywania Rejestru:????????????????????????

Lp.

Data zg?oszenia

reklamacji

Nazwisko i Imi? lub Nazwa Klienta

Adres

Klienta

Kontakt

Telefon Mail

Przedmiot reklamacji

Sposób za?atwienia

reklamacji

 

8. Rejestr Reklamacji jest drukiem ?cis?ego zarachowania i jest wydawany dla placówki przez Sekretariat GS Ozorków. Za nadzór nad Rejestrem Reklamacji odpowiada kierownik placówki.

9. Rejestr Reklamacji musi znajdowa? si? w placówce w miejscu znanym i dost?pnym dla wszystkich pracowników, opisanym w nag?ówku Rejestru i zarejestrowanym przez Sekretariat w chwili wydania Rejestru.

10. ?aden zapis w Rejestrze Reklamacji nie mo?e by? usuwany lub modyfikowany.

11. Kierownicy Dzia?ów kontroluj? Rejestr Reklamacji  minimum jeden raz w miesi?cu przed ocen? premiow? placówki.

 

IV. Zasady obs?ugi reklamacji.

 

  1. Ka?da placówka GS Ozorków jest zobowi?zana obs?u?y? reklamacj? klienta zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, w sposób kulturalny i z poszanowaniem interesu klienta.
  2. W przypadku trudno?ci z rozpatrzeniem i obs?ug? reklamacji kierownik placówki powinien niezw?ocznie poinformowa? o tym fakcie Kierownika Dzia?u lub Zarz?d Spó?dzielni.
  3. W przypadku konieczno?ci wydania klientowi pisemnego potwierdzenia zg?oszenia reklamacji stosuje si? druki zg?oszenia reklamacji wydane i ponumerowane dla placówki przez Sekretariat GS Ozorków.
  4. Druki zg?oszenia reklamacji s? drukami ?cis?ego zarachowania.
  5. Numery druków stosowanych przy rejestracji zg?oszenia reklamacji nale?y umie?ci? w Rejestrze Reklamacji.

 

 

 

                                                                         Prezes Zarz?du

 

                                                                         Dariusz Szpakowskidesigned by WEBProjekt